Algemeen

U bevindt zich op de website van ClimateCoating-Benelux B.V., gevestigd aan Havinghastraat 32, 1817 DA Alkmaar, KvK 67403271.

Gebruiksovereenkomst

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen ClimateCoating-Benelux B.V., importeur van ClimateCoating, (hierna “ClimateCoating”) en de bezoeker van de website (hierna “de gebruiker”). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ClimateCoating behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Gebruiksvoorwaarden website / informatie

De website en alle onderdelen daarvan (informatie, teksten, documenten, tekeningen, programma’s, data, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten), met uitzondering van bepaalde (hyper)links, behoren in eigendom toe aan ClimateCoating , haar leverancier of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClimateCoating . Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Linking en framing

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van ClimateCoating bevindt of via de link naar de website van ClimateCoating wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden. 

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door ClimateCoating met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin kan informatie die op of via deze website wordt aangeboden onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. ClimateCoating noch haar leverancier staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. ClimateCoating is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak.

ClimateCoating is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien ClimateCoating van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van ClimateCoating (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel (hyper)links naar websites of webpagina’s van derden bevatten, zoals dealers, partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. ClimateCoating heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. 

Contact

Voor opmerkingen betreffende deze gebruiksovereenkomst kunt u gebruikmaken van het contactformulier op de website.